ISS staat voor u klaar

 • Personal assistance
 • Uitbesteding van taken
 • Professioneel en persoonlijk

Algemene voorwaarden secretariële ondersteuning

   Algemeen

 1. Intersecretary Service BV (hierna te noemen ISS) verleent haar diensten zoals hierna onder 11 tot en met 19 omschreven, van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:30 uur, met uitzondering van nationaal erkende feestdagen zoals Koninginnedag, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag, Kerstdagen, Nieuwjaarsdag, etc.
 2. a. Alle aanbiedingen van ISS zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen en andere wijzigin­gen.
  b. ISS behoudt zich het recht voor om tijdens de looptijd van de overeen­komst prijswijzigingen en andere relevante wijzigingen door te voeren. Abonnee heeft het recht om tegen de ingangsdatum van de wijziging de overeenkomst op te zeggen.
 3. De eenmalige en vaste kosten dienen telkens bij vooruitbetaling te worden voldaan. De variabele kosten worden maandelijks achteraf in rekening ge­bracht.
 4. ISS verlangt van haar abonnee vooraf bij aanvang van het contract een garantiebedrag volgens specificatie van de laatste prijslijst, dat na beëindiging van de overeenkomst zal worden geretour­neerd en dat door ISS mag worden gebruikt ter vereffening van eventueel achterstallige rekenin­gen. Over het garantiebedrag wordt door ISS geen rente vergoed.
 5. ISS start haar dienstverlening zodra het bedrag van de eerste factuur èn het door abonnee onderte­kende inschrijfformulier door haar zijn ontvangen. Het contract gaat dan in.
 6. a. Abonnee ontvangt maandelijks een factuur die binnen 14 dagen na factuur­da­tum aan ISS dient te worden voldaan, zonder korting, opschor­ting of compensatie.
  b. Indien abonnee de desbetreffende facturen niet binnen de voornoemde termijn voldoet, is abonnee alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitenge­rechtelijke kosten zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd. De laatste te stellen op 15% van het verschuldigde bedrag met de wettelijke rente daarover te vermeerderen met de geldende BTW vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoe­ning, met een minimum van Euro 115,--.
 7. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt tenminste één volle kalendermaand. Er kan niet anders dan per de eerste van de maand worden opgezegd.
 8. a. In geval abonnee in gebreke blijft enige verplichting voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen c.q. naar behoren na te komen, is ISS gerech­tigd op elk mo­ment de dienst­verlening aan, voor of ten be­hoeve van abonnee te staken dan wel deze overeenkomst aanstonds, zonder dat gerechtelijke tussenkomst daartoe nodig is, te ontbinden.
  b. In de onder 8a vermelde situatie zal ISS nimmer aansprakelijk kunnen zijn.
 9. ISS verplicht zich tot geheimhouding van alles wat ISS bij het verrichten van haar diensten van de zijde van abonnee ter kennis komt. De geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de overeenkomst met abonnee.
 10. Onverminderd het bepaalde onder 8b zal ISS niet aansprakelijk zijn jegens opdracht­ge­ver/-geefster voor enigerlei schade, ook niet voor schade bij derden, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan haar zijde.

  Telefoonbeantwoordingsservice 
 11. Abonnee geeft aan ISS de opdracht zijn telefoon aan te nemen, zulks op een wijze zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
 12. ISS stelt abonnee eenmaal per dag gratis op de hoogte van de voor abonnee binnengekomen telefoongesprekken, nadat abonnee zelf telefonisch contact met ISS heeft opgenomen. Extra doormeldingen, evenals doormeldin­gen per fax dan wel per email worden overeenkom­stig de laatste prijslijst aan abonnee doorberekend.

  Faxservice
 13. Het is abonnee toegestaan om het door ISS aangegeven faxnummer te gebruiken.
 14. Abonnee geeft aan ISS de opdracht om faxberichten te versturen naar de door abonnee opgegeven adressen, alsmede faxberichten voor abonnee te ontvangen.
 15. Door abonnee opgegeven faxberichten worden telkens zo spoedig mogelijk door ISS verzonden, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
 16. Ontvangen faxberichten worden telkens zo spoedig mogelijk aan abonnee gemeld, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.
 17. Het ontvangen exemplaar van het desbetreffende faxbericht wordt abonnee zo spoedig mogelijk toegezonden. Een en ander volgens de instructies zoals deze door abonnee zijn gegeven.

  Corporate identity
 18. Het is abonnee toegestaan om het door ISS aangegeven adres te gebruiken als postadres.
 19. Door ISS ontvangen, doch voor abonnee bestemde poststukken zullen telkens zo spoedig mogelijk naar het door abonnee opgegeven adres worden doorgestuurd dan wel worden bewaard tot abonnee deze bij ons komt ophalen.