ISS biedt flexwerkplekken op toplocatie

 • Eén van de mooiste locaties in Hoofddorp
 • Eigen parkeerplaatsen
 • Veel privacy, dus rustig werken
 • Gezellige coffeecorner

Algemene voorwaarden flexibele werkplekken

 1. De werkplekken en vergaderruimten worden beschikbaar gesteld door E.A.J.M. Morsch (verder te noemen ‘Morsch’) en dienen dan ook door de respectievelijke gebruikers rechtstreeks met Morsch te worden afgerekend.

 2. De bijkomende leveringen en diensten worden verricht door Intersecretary Service BV (verder te noemen ISS) en dienen dan ook door de gebruiker rechtstreeks met ISS te worden afgerekend: van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden die tussen ISS en de respectievelijke gebruikers zijn overeengekomen zoals deze aan deze overeenkomst zijn gehecht.

 3. De overeenkomst tussen gebruiker en Morsch c.q. ISS is gesloten op het moment dat Morsch en/of ISS de gebruiksaanvraag (reservering en/of boeking dan wel bijkomende leveringen en diensten) van gebruiker schriftelijk heeft bevestigd.

 4. Morsch en ISS zijn verplicht om op de overeengekomen data en tijdstippen de overeengekomen ruimte en/of werkplek ter beschikking te stellen en de overeengekomen bijkomende leveringen en diensten te verrichten op de voor Morsch en ISS gebruikelijke wijze, behoudens:

  1. in het geval Morsch en/of ISS door overmacht verhinderd zijn aan deze verplichtingen te voldoen;

  2. indien gebruiker meer dan een half uur te laat verschijnt;

  3. indien gebruiker op enige wijze niet tijdig en/of volledig voldoet aan zijn verplichtingen die hij uit welke hoofde dan ook jegens Morsch en/of ISS heeft.

 5. De overeenkomst strekt tot het gebruik van de in de overeenkomst genoemde zaal en/of werkplek door maximaal het daarin genoemde aantal personen, alsmede de overeengekomen bijkomende leveringen en diensten. Morsch en ISS kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-functioneren van audiovisuele apparatuur, het om welke reden dan ook niet functioneren van netwerkverbindingen en/of koppelingen naar aangekoppelde apparatuur, noch van Morsch en ISS, noch van gebruiker.

 6. Gebruiker zal – tenzij anders schriftelijk is overeengekomen – de zaal en/of werkplek slechts uitsluitend zelf en voor eigen bedrijf gebruiken. Het gaat daarbij om het houden van vergaderingen, besprekingen, kantoorwerkzaamheden en presentaties. Gebruiker ziet erop toe, dat in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke goederen, stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen tijdens de huurperiode aanwezig zijn, tenzij hiervoor door Morsch schriftelijk toestemming is verleend.

 7. In het hele gebouw geldt een rookverbod. Het is bovendien niet toegestaan om in de openbare ruimte telefoongesprekken te voeren, voedsel en dranken te nuttigen, (kantoor)werkzaamheden te verrichten, gesprekken met klanten, medewerkers of anderszins te voeren, apparatuur of andere zaken te plaatsen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Morsch is verkregen.

 8. Morsch kan een andere zaal en/of werkplek dan de overeengekomen zaal en/of werkplek beschikbaar stellen mits van tenminste gelijke aard en grootte en onder dezelfde voorwaarden.

 9. Morsch en/of personen handelend uit naam van Morsch kunnen het gebruik van zaal en/of werkplek door gebruiker en/of degenen die uit naam van gebruiker zaal en/of werkplek gebruiken, op ieder moment doen beëindigen indien gebruiker en/of degenen die uit naam van gebruiker de werkplek gebruiken, zich niet gedraagt overeenkomstig in Nederland normaal, aanvaardbaar gedrag, de stand en exploitatie van het bedrijf van Morsch en ISS dan wel in het geval er gegronde vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde. Gebruiker en/of degenen die uit naam van gebruiker gebruik maken van de zaal en/of werkplek dienen in dat geval op eerste verzoek de zaal en/of werkplek alsmede het gebouw waarin de zaal en/of werkplek zich bevindt, te verlaten. Morsch en ISS zijn ter zake niet tot enige (schade)vergoeding of restitutie gehouden.

 10. Gebruiker dient ervoor te zorgen, dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Gebruiker dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen bij aanvang van het gebruik. Gebruiker staat ervoor in, dat alle door gebruiker gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.

 11. Morsch heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren, etc. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van gebruiker, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door gebruiker dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

 12. In de gehuurde ruimte mag door gebruiker niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook bevestigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Morsch.

 13. Van overmacht, als bedoeld onder 8.a , is sprake bij iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onverzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Morsch en/of ISS zodanig bemoeilijkt, dat het uitvoeren van de overeenkomst door Morsch en/of ISS onmogelijk dan wel onredelijk bezwaarlijk wordt. Tot deze omstandigheden behoren zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Morsch en/of ISS gebruik wensen te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen en onrechtmatige gedragingen van voornoemden.       

  1. Gebruiker is de overeengekomen prijs te vermeerderen met omzetbelasting daarover verschuldigd.

  2. Gebruiker dient de overeengekomen prijs vermeerderd met omzetbelasting uiterlijk vóór aanvang van het gebruik van de zaal en/of werkplek aan Morsch en/of ISS te voldoen, zonder korting, aftrek, opschorting of verrekening.

  3. Annulering vindt alleen kosteloos plaats indien de annulering tenminste 72 uur vóór aanvang van het gebruik van de zaal en/of werkplek schriftelijk door Morsch is ontvangen en door Morsch is bevestigd.

  4. Gebruiker is de overeengekomen prijs vermeerderd met omzetbelasting daarover ook volledig verschuldigd bij annulering korter dan 72 uur vóór aanvang van het gebruik van de zaal en/of werkplek, dan wel indien gebruiker niet of niet tijdig verschijnt.

 14. Indien gebruiker van mening is, dat Morsch en/of ISS niet aan haar verplichtingen voldoet of heeft voldaan, dan dient gebruiker dit terstond aan Morsch en/of ISS te melden.

 15. De aansprakelijkheid van Morsch en/of ISS voor schade die direct of indirect bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins ontstaat, is beperkt tot het bedrag dat ter zake onder de dekking van de verzekering van Morsch en/of ISS zal worden uitgekeerd of door anderen aan Morsch en/of ISS wordt vergoed, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Morsch en/of ISS. Gebruiker vrijwaart Morsch en/of ISS voor aanspraken van derden ter zake, tenzij gebruiker bewijs levert van opzet en grove schuld van Morsch en/of ISS.

 16. Deze beperkte aansprakelijkheid vervalt indien gebruiker niet aan zijn contractuele verplichtingen jegens Morsch en/of ISS heeft voldaan en/of indien gebruiker de schade niet binnen één maand na bekend worden daarvan, schriftelijk aan Morsch en/of ISS heeft gemeld.

 17. De aansprakelijkheid van Morsch en/of ISS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van gebruiker, schade verband houdende met het gebruik van zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van derden, hulppersonen van Morsch en/of ISS daaronder begrepen, is uitgesloten.

 18. Morsch is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van de in de ruimte aanwezige kleding en/of andere zaken van gebruiker en/of derden.

 19. Morsch draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van gebruiker en/of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. Morsch behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat Morsch aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

 20. Bij de huur zijn inbegrepen normale schoonmaakkosten. Bij buitensporige vervuiling van de gehuurde ruimte(n) en/of werkplekken zullen de extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

 21. Op geschillen tussen Morsch en/of ISS en gebruiker die verband houden met de overeenkomst tussen Morsch en/of ISS en gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.